Apie mus

                                                    

Sveikos akys - sveikas regėjimas - sveikas gyvenimas

 

 

2004 metais Šiaulių Universitetas išleido pirmąją optometrijos specialistų laidą. Nauja profesija Lietuvoje buvo labai reikalinga, todėl iš karto tapo paklausi darbo rinkoje. Tačiau naujai atsiradusiai specialybei trūko teisinio reglamentavimo. Augant specialistų skaičiui bei didėjant optometrininkų poreikiui, atsirado būtinybė siekti teisinio reguliavimo. LR sveikatos apsaugos ministro 2017 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. V-1142 optometrininkai ir jų vykdoma veikla nuo 2018 m. lapkričio 1 d. buvo įtraukti į Asmens sveikatos priežiūros veiklos rūšių sąrašą. 2018 m. liepos 17 d. LR sveikatos apsaugos ministras pasirašė įsakymą Nr. V-813 "Dėl Lietuvos medicinos normos MN:2018 "OPTOMETRININKAS" patvirtinimo". Ši medicinos norma įsigaliojo nuo 2018 m. lapkričio 1 d. ir apibrėžė optometrininkų teises, pareigas bei kompetencijas. Nuo 2020 m. gegužės 1 d. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba Lietuvoje praktikuojantiems optometrininkams pradėjo specialisto spaudo numerių suteikimą.

 

Norėdami pilnavertiškai atstovauti optometrininkų interesus, 2006 metais iniciatyvinė grupė - Bronislovas Daukšas, Violeta Šlekienė, Dovilė Ruginė ir Ramūnė Juodienė - įsteigė Optometrininkų Asociaciją (OA). Pirmuoju asociacijos prezidentu buvo Bronislovas Daukšas. Jo kadencija truko daugiau nei 10 metų. Nuo 2018 m. kovo 18 d. OA prezidente išrinkta Vaida Kačergienė.

 

2019 m. kovo 3 d. Vilniuje įvykusiame visuotiniame Optometrininkų asociacijos suvažiavime buvo nuspręsta pakeisti asociacijos pavadinimą į Lietuvos optometrininkų asociacija (LOA). Šiuo metu LOA jungia daugiau nei 150 optometrijos specialistų. Kiekvienais metais LOA organizuoja visuotinį asociacijos narių suvažiavimą, kuriame sprendžia aktualius optometrijos specialistams klausimus, taip pat rengia profesinio tobulinimo seminarus bei konferencijas. 

 

 

 

 

       Lietuvos optometrininkų asociacijos tikslai:

 

 • Jungti ir vienyti optometrininko profesiją turinčius asmenis, sudarant sąlygas Asociacijos narių mokslinei ir dalykinei veiklai bei profesiniam tobulėjimui.
 • Koordinuoti Asociacijos narių veiklą.
 • Atstovauti ir ginti optometrininko profesiją turinčių Asociacijos narių profesinius interesus.
 • Prisidėti prie Lietuvos Respublikos gyventojų sveikatos išsaugojimo ir organizuoti visuomenės švietėjišką veiklą regos išsaugojimo srityje.
 • Aktyviai dalyvauti formuojant Lietuvos optometrinės priežiūros nuostatas bei tradicijas.
 • Rūpintis asociacijos narių kvalifikacijos kėlimu.
 • Apibendrinti ir skleisti savo narių patirtį.
 • Skatinti bendradarbiavimą su kitomis Lietuvoje ir užsienyje veikiančiomis visuomeninėmis ir profesinėmis organizacijomis.

     

       Siekdama užsibrėžtų tikslų, Lietuvos optometrininkų asociacija kelia šiuos uždavinius:

 

 • Aktyviai dalyvauti Lietuvos Respublikos visuomeniniame gyvenime.
 • Leisti metodines rekomendacijas, informacinius biuletenius, straipsnius.
 • Organizuoti seminarus, konferencijas, parodas, ekskursijas.
 • Pagal galimybes organizuoti optometrininkų stažuotes Lietuvoje ir užsienyje.
 • Aktyviai dalyvauti rengiant ir tobulinant optometrininkų veiklą reglamentuojančius įstatymus, formuojant optometrininkų veiklos nuostatas.
 • Dalyvauti rengiant ir įgyvendinant respublikines ir tarptautines tikslines programas, siekiant gerinti optometrinę pagalbą žmonėms.
 • Ginti teisėtus Asociacijos narių profesinius ir socialinius interesus ir jų prašymu atstovauti visose valstybinėse bei tarptautinėse įstaigose ir organizacijose.
 • Užmegzti ir palaikyti ryšius su Lietuvos bei užsienio profesinėmis, labdaros ir kitomis organizacijomis.

 

 

 

        Asociacijos prezidentė - Vaida Kačergienė

        Asociacijos valdyba:

           pirmininkė - Vaida Kačergienė

           pirmininkės pavaduotoja - Rasa Palevičienė

           sekretorė - Raimonda Sonienė

           nariai - Algita Vaičiulienė, Monika Patalauskienė

        Asociacijos revizorė - Diana Davainienė