Duomenų apsauga

                                                                       

 

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

 

Gerbiamieji sveikatos priežiūros specialistai,

Siekdami užtikrinti Jums teikiamų paslaugų (organizuojamų kvalifikacijos tobulinimo renginių – konferencijų, seminarų ir kitų teisės aktais numatytų mokymų) aukšto standarto kokybę bei įvertinę būtinumą Jums žinoti apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą, parengėme, patvirtinome ir paskelbėme šią Lietuvos optometrininkų asociacijos (toliau - Asociacijos) informaciją apie asmens duomenų tvarkymą. Mes vertiname ir branginame mūsų su Jumis santykius, todėl siekiame suteikti Jums kuo išsamesnę, nuoseklesnę ir aiškesnę informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Jūsų patogumui informaciją pateikiame klausimų-atsakymų forma.

 

1. KODĖL ASOCIACIJA TVARKO JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Asociacija vykdo veiklas, kurios susijusios su Jūsų asmens duomenų tvarkymu: organizuoja Jūsų kaip sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos tobulinimą, kuris Jums yra privalomas teisės aktų nustatyta tvarka, parenka Jums įvairias kvalifikacijos tobulinimo formas; siunčia Jums informaciją, informuoja apie SAM priimtus teisės aktus, įregistruotas medicinos priemones bei prietaisus, pateikia mokslinę bei metodinę informaciją, būtiną Jūsų veikloje; administruoja sutartinius bei su jais susijusius reguliacinius santykius; organizuoja socialinius renginius bei akcijas; kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją apie Jūsų gaunamas paslaugas, nustato Jūsų poreikius, kaupia privalomą informaciją apie Jūsų kaip specialistų kvalifikacijos tobulinimą, teikia teisės aktų nustatyta tvarka ataskaitas apie šį tobulinimą; vykdo tiesioginę rinkodarą; renka, kaupia ir naudoja vaizdo duomenis (nuotraukas bei filmuotą medžiagą iš asociacijos organizuotų renginių) Asociacijos reklamos, rinkodaros, marketingo ir kitais susijusiais tikslais. Šių veiklų vykdymas pagal teisės aktus, įpareigoja Asociaciją tvarkyti (rinkti, laikyti (saugoti), naudoti, dalintis) Jūsų asmens duomenis. Patikiname, kad visi Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi vadovaujantis ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais bei atsižvelgdami į šioje informacijoje aprašytas sąlygas.

 

2. IŠ KUR ASOCIACIJA GAUNA JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Asociacija Jūsų asmens duomenis gauna: tiesiogiai iš Jūsų (pvz., pildydami registracijos anketas, sudarydami sutartis, teikdami prašymus, prenumeruodami naujienlaiškius, Jūs teikiate Asociacijai savo asmens duomenis); iš Jūsų darboviečių; iš Jūsų socialinių partnerių; iš draudimo bendrovių; iš bankų (pvz., Jūsų atliktų mokėjimų informacija); iš viešų duomenų bazių ir informacinių sistemų (pvz., JAR, NTR, Credit info, Regia.lt ir pan.); iš kompetentingų valstybės institucijų (pvz., Valstybinė mokesčių inspekcija, Valstybinė darbo inspekcija, Sveikatos apsaugos ministerija, kitos valstybės institucijos).

 

3. KAM ASOCIACIJA GALI PATEIKTI JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Teisės aktai numato, kad Asociacija gali teikti Jūsų asmens duomenis ne tik Jums arba naudoti šiuos duomenis savo veikloje, tačiau ir perduoti Jūsų asmens duomenis kitiems asmenims. Asociacija norėtų, kad Jūs žinotumėte, jog Jūsų asmens duomenis Asociacija teisėtai ir pagrįstai gali perduoti: su Asociacija susijusioms įmonėms ir įstaigoms (tos pačios grupės juridiniams asmenimis); draudimo bendrovėms; viešiems registrams bei informacinėms sistemoms; paslaugų teikėjams, aptarnaujantiems Asociaciją (pvz., finansinės įstaigos, IT paslaugų teikėjai, advokatai ir advokatų kontoros, konsultantai ir patarėjai ir pan.); kompetentingoms valstybės institucijoms (pvz., Valstybinė mokesčių inspekcija, Valstybinė darbo inspekcija, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Sveikatos apsaugos ministerija ir jai pavaldžios įstaigos, Konkurencijos taryba ir kt.).

 

4. AR ASOCIACIJAI BŪTINA TVARKYTI JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Taip, būtina. Asociacija atlieka Jūsų asmens duomenų tvarkymą, nes: be šių duomenų tvarkymo nebūtų vykdomi teisės aktų reikalavimai, skirti Jūsų teisių ir teisėtų interesų apsaugai; be šių duomenų nebūtų galimybės su Jumis sudaryti sutarčių ir jų vykdyti; negalėtumėme analizuoti Jūsų poreikių ir lūkesčių, užtikrinti aukštesnio mūsų teikiamų paslaugų kokybės standarto taikymą; tai padėtų operatyviai analizuoti Jūsų prašymus, pageidavimus, skundus, jeigu tokių būtų. Be Jūsų asmens duomenų rinkimo ir kaupimo tai nebūtų įmanoma padaryti.

 

5. AR JŪS PRIVALOTE TEIKTI ASOCIACIJAI SAVO ASMENS DUOMENIS?

Ne, Jus nesate įpareigoti to daryti. Tačiau be Jūsų asmens duomenų mes negalėsime tinkamai suteikti Jums paslaugų ir užtikrinti Jūsų lūkesčių.

 

6. KOKIUS JŪSŲ ASMENS DUOMENIS TVARKO ASOCIACIJA?

Tvarkomų duomenų apimtis priklauso nuo to, kokius duomenis Asociacija gauna. Pagal Asociacijos veiklos pobūdį, gali būti tvarkomi šie Jūsų asmens duomenys: kontaktinė informacija (vardas, pavardė, adresas, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas); indentifikavimo informacija (Jūsų pareigos ir darbovietės pavadinimas); informacija apie Jūsų įgytą išsilavinimą (diplomų, sertifikatų, pažymėjimų ir pan. kopijos); finansinė informacija (banko sąskaitos numeris, mokėjimų duomenys, pervestos pinigų sumos už prekes ar paslaugas); kita Asociacijos vidaus dokumentuose nustatyta informacija.

 

7. KIEK LAIKO ASOCIACIJA SAUGOS JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Atsižvelgdama į teisės aktų reikalavimus, Asociacija saugotų Jūsų asmens duomenis šiuos laikotarpius: 1 (vienerius) metus, kai tvarkomi asmens duomenys, susiję su kandidatais į Asociacijos darbuotojus; 3 (trejus) metus, kai tvarkomi asmens duomenys, susiję su studentais; 5 (penkerius) metus nuo paskutinių paslaugų sveikatos priežiūros specialistui suteikimo dienos (mokymų, kuriuose dalyvavo specialistas, dienos) tiesioginės rinkodaros atveju; 5 (penkerius) metus, kai tvarkomi asmens duomenys, susiję su draudimo sutarčių vykdymu; 10 (dešimt) metų, kai tvarkomi asmens duomenys, susiję su mokestinių pareigų vykdymu; visą laikotarpį, kol asmuo yra Asociacijos narys. 

 

8. KOKIOS JŪSŲ TEISĖS ASMENS DUOMENŲ SRITYJE?

Asociacija gerbia ir atsakingai žiūri į Jūsų teises, todėl dar kartą norėtų Jums apie jas priminti. Jūs galite sužinoti, kokius Jūsų asmens duomenis Asociacija turi. Tai Jūs galite padaryti pateikę rašytinį prašymą Asociacijai; Jūs galite gauti savo asmens duomenų kopiją, jeigu šie duomenis nereikalauja specialaus apdorojimo. Jeigu Jūsų asmens duomenų pateikimui būtinas apdorojimas, Asociacija pateiks Jums šiuos duomenis apibendrinta forma. Jūs galite reikalauti, kad jūsų asmens duomenys būtų atnaujinti, pataisyti, ištrinti arba sunaikinti. Jūs galite prašyti Asociacijos apriboti arba sustabdyti Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Jūs galite atšaukti savo sutikimą, kuris buvo išduotas Asociacijai tvarkyti Jūsų asmens duomenis. Jūsų atšaukimas neturės įtakos duomenų tvarkymui, kuris buvo atliekamas iki atšaukimo. Jūs galite pateikti skundą dėl Jūsų duomenų tvarkymo kompetentingai asmens duomenų apsaugos institucijai.

 

JEI TURITE KLAUSIMŲ, SUSISIEKITE SU MUMIS.

Tikimės, kad ši informacija Jums buvo naudinga. Jeigu turėtumėte klausimų apie tai, kaip tvarkomi Jūsų duomenys, darbo dienomis galite susisekti su Asociacijos atstovu elektroniniu paštu: optometrininkuasociacija@gmail.com arba tel. 8686 84452.

 

 

Šis dokumentas patvirtintas Lietuvos optometrininkų asociacijos valdybos posėdyje 2019 m. sausio 12 d.

 

 

REGISTRACIJOS SĄLYGOS

 

Mes vykdome išankstinę registraciją į organizuojamus profesinės kvalifikacijos tobulinimo renginius. Profesinės kvalifikacijos tobulinimo renginiai apima:  konferencijas;  seminarus;  tikslinius vidinius ir išorinius mokymus; kitus teisės aktais leistinus mokymus ir kvalifikacijos tobulinimo formas. Dalyviai, ketindami (pageidaudami) dalyvauti profesinės kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, privalo susipažinti su Lietuvos optometrininkų asociacijos (toliau - Asociacijos) paskelbta informacija apie asmens duomenų tvarkymą ir išduoti sutikimą Asociacijai dėl šių duomenų tvarkymo. Negavę šio sutikimo, negalėsime įvykdyti Jūsų registracijos į renginius, parengti ir išduoti dalyvio pažymėjimo, atlikti kitus pagal teisės aktus privalomus veiksmus. Primename, kad Jūsų asmens duomenys yra tinkamai ir visapusiškai saugomi, jie yra konfidencialūs ir naudojami tik teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Atkreipiame Jūsų dėmesį ir primename, kad registruodamiesi į renginius, Jūs patvirtinate, kad:

  1. esate sveikatos priežiūros ir (arba) farmacijos specialistas ir turite teisę susipažinti su kvalifikacijos tobulinimo metu pateiktos ir gautos medžiagos turiniu;
  2. atsakingai elgsitės su gauta medžiaga ir informacija, nekopijuosite, neplatinsite, nekeisite, neapdorosite jos, nedalinsite tretiesiems asmens be Asociacijos rašytinio sutikimo;
  3. nesidalinsite Jums suteikta prieiga prie Jūsų paskyros, esančios šioje svetainėje, jei ji Jums bus suteikta;
  4. negalima kopijuoti ir dalintis gautomis nuorodomis į patalpintų filmuotų paskaitų svetainę;
  5. tik išreiškę savo sutikimą su šiomis Registracijos sąlygomis bei išduodami sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo, galėsite sėkmingai atlikti registraciją į kvalifikacijos kėlimo renginius.

 

 

Lietuvos optometrininkų asociacijos valdyba