KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. V-813 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 166:2018 „Optometrininkas“ patvirtinimo naujos redakcijos 4 punktas:

 

4. Optometrininko profesinė kvalifikacija įgyjama baigus universitetinių pirmosios pakopos sveikatos mokslų studijų krypčių grupės optometrijos studijų programą. Iki 2023 m. sausio 1 d. ją įgijusiais taip pat laikomi asmenys iki 2020 m. birželio 30 d. baigę universitetinių fizinių mokslų studijų krypčių grupės fizikos krypties arba fizinių mokslų srities fizikos krypties optometrijos studijų programą. Nuo 2023 m. sausio 1 d. ją įgijusiais taip pat laikomi asmenys iki 2020 m. birželio 30 d. baigę universitetinių fizinių mokslų studijų krypčių grupės fizikos krypties arba fizinių mokslų srities fizikos krypties optometrijos studijų programą ir iki 2023 m. sausio 1 d. baigę:

4.1. vientisus ne trumpesnius kaip 300 akademinių valandų optometrininko profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursus, vykdomus Vilniaus universiteto Medicinos fakultete arba Lietuvos sveikatos mokslų universitete, arba

4.2. bet kurią sveikatos mokslų studijų krypčių grupės studijų programą, išskyrus optometrijos studijų programą, ir vientisus ne trumpesnius kaip 150 akademinių valandų optometrininko profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursus, vykdomus Vilniaus universiteto Medicinos fakultete arba Lietuvos sveikatos mokslų universitete.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/caecae4190b111e8aa33fe8f0fea665f/asr

 

Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas organizuoja ir vykdo optometrininkų kvalifikacijos tobulinimo kursų programas:

Optometrija 1 (pagal įsakymo 4.2 papunktį);

Optometrija 2 (pagal įsakymo 4.1 papunktį).

 

https://www.mvg.vu.lt/