OPTOMETRININKO PROFESINĖS ETIKOS KODEKSAS

Lietuvos optometrininkų asociacija

2019 m. kovo 3 d.
Vilnius

 

OPTOMETRININKO PROFESINĖS ETIKOS KODEKSAS

 

Įžanginė dalis

 

Šio optometrininko profesinės veiklos etikos kodekso (toliau - kodekso) įsipareigoja laikytis
visi Lietuvos optometrininkų asociacijos nariai, jausdami pagarbą savo profesijai, teisinei valstybei
ir jos piliečiams, garbingai ir sąžiningai atlikdami savo pareigas, kurdami pažangius optometrinės
praktikos principus, siekdami pateisinti gerą optometrininko vardą, gerbdami žmogaus orumą ir
teises. Siekiama, kad šiuo kodeksu savo profesinę veiklą grįstų ne tik Lietuvos optometrininkų
asociacijos nariai, bet visi Lietuvoje praktikuojantys optometrininkai, bei įsipareigotų šio kodekso
laikytis ir juo vadovautis savo kasdienėje profesinėje veikloje. Šio profesinės etikos kodekso tikslas
– apibrėžti moralinius optometrininko veiklos aspektus, kurie lemia optometrininko profesinės
veiklos esmę bei vertybes ir nustatyti kriterijus, pagal kuriuos būtų galima vertinti, ar konkretūs
optometrininko veiksmai atitiko kvalifikuoto, atidaus, dėmesingo, rūpestingo ir sąžiningo
optometrininko elgesio standartą.

 

1. Bendrosios nuostatos

 

Atlikdamas profesines pareigas optometrininkas:
1.1. Laikosi LR Konstitucijos, įstatymų, juos lydinčių teisės aktų, sveikatos priežiūros
paslaugų teikimą reglamentuojančių teisės aktų, sveikatos priežiūros įstaigų vidaus
tvarkomųjų dokumentų, Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintų profesinių standartų
(medicinos normų) bei optometrininko praktiką reglamentuojančių įstatymų.
1.2. Užsiima optometrininko praktika, turėdamas galiojančią optometrininko praktikos
licenciją.
1.3. Nuolatos kaupia ir tobulina savo žinias bei profesinius įgūdžius.
1.4. Laikosi savo kompetencijos ribų, taikydamas tyrimų ir profesinės veiklos metodus.
1.5. Optometrininkas, susidūręs su jo profesinę kompetenciją viršijančiomis situacijomis,
nukreipia pacientą reikiamoms paslaugoms gauti.
1.6. Teikia tik kokybiškas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.
1.7. Teikdamas optometrinės priežiūros paslaugas, būna nepriklausomas arba
bendradarbiauja su kitais asmens sveikatos priežiūros specialistais, vadovaujasi
šiuolaikinėmis medicinos mokslo žiniomis.
1.8. Profesinės veiklos metu privalo atsiriboti nuo politinės veiklos bei būna neutralus
religinių ar kitų kultūrinių pažiūrų bei tradicijų atžvilgiu.
1.9. Sąžiningai ir atidžiai tvarko dokumentaciją teisės aktų nustatyta tvarka.

 

2. Optometrininko santykiai su kolegomis

 

2.1. Optometrininkų tarpusavio santykiai bei santykiai su kitais sveikatos priežiūros
specialistais grindžiami pagarba vienas kitam, pasitikėjimu, geranoriškumu, taktiškumu
ir sutarimo principu.
2.2. Optometrininkai dalijasi su kolegomis medicinos mokslo žiniomis ir profesine darbo
patirtimi.
2.3. Kilus abejonei, optometrininkas kreipiasi pagalbos į labiau patyrusį kolegą, derina savo
diagnozavimo metodikas su gydytoju oftalmologu ar kitu specialistu.
2.4. Girdint pacientui, kolegoms ar visuomenei, optometrininkas neturi teisės reikšti
nepalankios nuomonės apie kito optometrininko veiklą.
2.5. Laikosi sąžiningo optometrininko elgesio standarto ir įspėja kolegą, jeigu jo elgesys ar
profesinė veikla prieštarauja profesinės etikos kodeksui. Bet kokį ginčą optometrinkas
privalo stengtis išspręsti abipusiu susitarimu.
2.6. Optometrininkas negali dirbti paveiktas alkoholio ar narkotinių medžiagų, taip pat jei jo
sveikatos būklė neleidžia dirbti pilnavertiškai.

 

3. Optometrininko santykiai su pacientais

 

3.1. Atlikdamas savo profesines pareigas, optometrininkas privalo laikytis teisės aktų,
reglamentuojančių pacientų teises, gerbti pacientą bei jo negalią.
3.2. Nediskriminuoti pacientų dėl lyties, amžiaus, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės
padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų.
3.3. Optometrininko ir paciento santykiai grindžiami paciento sveikatos prioritetu, derinant jį
su paciento autonomiškumo užtikrinimu.
3.4. Optometrinikas gerbia paciento teisę pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą ir
optometrininką joje.
3.5. Su pacientu palaiko gerus santykius, grindžiamus abipusiu pasitikėjimu ir pagarba.
3.6. Dėmesingai išklauso paciento skundus.
3.7. Informuoja pacientą apie taikomas diagnostikos procedūras, alternatyvių procedūrų
panaudojimo galimybes, riziką, tikėtinus rezultatus.
3.8. Įstatymų nustatyta tvarka optometrininkas laikosi informacijos konfidencialumo
principo.
3.9. Optometrininko asmeniniai įsitikinimai neturi pakenkti paciento priežiūrai.
3.10. Optometrininkas privalo teisingai informuoti pacientą apie jo paslaugos kainą. Iš anksto
neaptartas, nemotyvuotas mokesčio už optometrininko paslaugas didinimas be paciento
sutikimo yra profesinės etikos pažeidimas.
3.11. Teikdamas nemokamas paslaugas, optometrininkas turi vadovautis teisės aktų
reikalavimais ir, nepriklausomai nuo įstaigos nuosavybės formos, negali reikalauti iš
paciento ar jo atstovų papildomo asmeninio atlygio jokiu apmokėjimo būdu ar forma.
Tokie patys reikalavimai taikomi ir teikiant nemokamas paslaugas, pilnai finansuojamas
labdaros fondų ar kitų paramos teikėjų.

 

4. Optometrininko teisės

 

4.1. Vykdydamas savo profesines pareigas, optometrininkas turi teisę į darbo apmokėjimą.
4.2. Optometrininkas turi teisę teikti paslaugas nemokamai.
4.3. Gerbia įstatymus, tačiau turi teisę reikalauti keisti jų nuostatas, jei jos prieštarauja
pacientų ar profesiniams interesams.
4.4. Optometrininkas turi teisę atsisakyti teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas, jei tai
prieštarauja specialisto profesinės etikos principams arba gali sukelti realų pavojų
paciento, specialisto gyvybei, išskyrus atvejus, kai teikiama būtinoji medicinos pagalba.

 

5. Baigiamosios nuostatos

 

5.1. Optometrininkas privalo savo kasdienėje profesinėje veikloje vadovautis šiuo etikos
kodeksu.
5.2. Tais atvejais, kai optometrininko elgesys profesinėje veikloje nereglamentuojamas
įstatymų arba šio kodekso, jis privalo laikytis optometrininkų praktikoje susiformavusių
tradicijų, kurių turinys atitinka bendrus etikos ir dorovės principus.

 

Priimta Lietuvos optometrininkų asociacijos visuotiniame narių susirinkime
2019.03.03 Vilnius