Sveikos akys - sveikas regėjimas - sveikas gyvenimas
  • optometrininkuasociacija@gmail.com

LOA įstatai

Nuostabus vaizdas

LOA ĮSTATAI

Lietuvos optometrininkų asociacija ĮSTATAI
1. BENDROJI DALIS
1.1. Lietuvos optometrininkų asociacija (ankstesnis pavadinimas – Optometrininkų asociacija; toliau tekste – Asociacija) – tai savanoriška, nepolitinė bei savarankiška visuomeninė organizacija. Asociacija įsteigta įgyvendinti bendriems Asociacijos narių poreikiams ir tikslams, neprieštaraujantiems Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir įstatymams.
1.2. Asociacija veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Civilinio kodekso, Asociacijų bei kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų ir veiklą grindžia savo įstatais.
1.3. Asociacijos teisinė forma – asociacija.
1.4. Asociacijos pavadinimas: Lietuvos optometrininkų asociacija. Sutrumpintai – LOA. Pavadinimas anglų kalba: Lithuanian Association of Optometrists.
1.5. Asociacija yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Asociacija turi atsiskaitomąją sąskaitą viename iš Lietuvos Respublikoje įregistruotų bankų. Už savo prievoles Asociacija atsako visu savo turtu. Asociacija neatsako už savo narių prievoles.
1.6. Asociacija gali stoti į kitas nacionalines ar tarptautines organizacijas, kurių tikslai ir veikla neprieštarauja Asociacijos tikslams, Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir kitiems Lietuvos Respublikos teisės aktams.
1.7. Asociacijos veiklos laikotarpis neribojamas.
1.8. Asociacijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
2. ASOCIACIJOS VEIKLOS TIKSLAS, SRITYS IR RŪŠYS
2.1. Pagrindiniai asociacijos veiklos tikslai yra:
2.1.1. jungti ir vienyti optometrininko profesiją turinčius asmenis, sudarant sąlygas Asociacijos narių mokslinei ir dalykinei veiklai bei profesiniam tobulėjimui;
2.1.2. koordinuoti Asociacijos narių veiklą;
2.1.3. atstovauti ir ginti optometrininko profesiją turinčių Asociacijos narių profesinius interesus;
2.1.4. prisidėti prie Lietuvos Respublikos gyventojų sveikatos išsaugojimo ir organizuoti visuomenės švietėjišką veiklą regos išsaugojimo srityje;
2.1.5. aktyviai dalyvauti formuojant Lietuvos optometrinės priežiūros nuostatas bei tradicijas;
2.1.6. rūpintis asociacijos narių kvalifikacijos kėlimu;
2.1.7. apibendrinti ir skleisti savo narių patirtį;
2.1.8. skatinti bendradarbiavimą su kitomis Lietuvoje ir užsienyje veikiančiomis visuomeninėmis ir profesinėmis organizacijomis.
2.2. Siekdama pagrindinių tikslų, Asociacija numato realizuoti šiuos uždavinius:
2.2.1. aktyviai dalyvauti Lietuvos Respublikos visuomeniniame gyvenime;
2.2.2. leisti metodines rekomendacijas, informacinius biuletenius, straipsnius;
2.2.3. organizuoti seminarus, konferencijas, parodas, ekskursijas;
2.2.4. pagal galimybes organizuoti optometrininkų stažuotes Lietuvoje ir užsienyje;
2.2.5. aktyviai dalyvauti rengiant ir tobulinant optometrininkų veiklą reglamentuojančius įstatymus, formuojant optometrininkų veiklos nuostatas;
2.2.6. dalyvauti rengiant ir įgyvendinant respublikines ir tarptautines tikslines programas, siekiant gerinti optometrinę pagalbą žmonėms;
2.2.7. ginti teisėtus Asociacijos narių profesinius ir socialinius interesus ir jų prašymu atstovauti visose valstybinėse bei tarptautinėse įstaigose ir organizacijose;
2.2.8. užmegzti ir palaikyti ryšius su Lietuvos bei užsienio profesinėmis, labdaros ir kitomis organizacijomis.
2.3. Asociacija turi teisę vykdyti žemiau nurodytą ūkinę komercinę veiklą, (pagal EVRK red. 2), kuri neprieštarauja šiems Įstatams bei juose nurodytiems veiklos tikslams ir yra reikalinga Asociacijos tikslams pasiekti bei uždaviniams vykdyti:
2.3.1. spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas (18) ;
2.3.2. medicinos ir odontologijos prietaisų, instrumentų ir reikmenų gamyba (32.50); 2.3.3. optikos prekių mažmeninė prekyba (47.78.40);
2.3.4. knygų, periodinių leidinių leidyba ir kita leidybinė veikla (58.1);
2.3.5. moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla (72);
2.3.6. posėdžių ir verslo renginių organizavimas (82.30);
2.3.7. kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas (85.59);
2.3.8. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla (86.90);
2.3.9. kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla (93.29);
2.3.10. verslininkų, darbdavių ir profesinių narystės organizacijų veikla (94.10).
2.4. Asociacija turi teisę teisės aktų nustatyta tvarka teikti bei gauti paramą, teikti labdarą.
2.5. Asociacijai paramą suteikti gali kiekvienas fizinis arba juridinis asmuo, Labdaros ir paramos
įstatymo nustatyta tvarka.
3. NARYSTĖ ASOCIACIJOJE, ASOCIACIJOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
3.1. Asociacijos nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys, turintys optometrininko profesiją arba ją studijuojantys. Minimalus Asociacijos narių skaičius yra trys.
3.2. Asmuo, norintis tapti Asociacijos nariu, Asociacijos valdybai pateikia rašytinį prašymą, išsilavinimo dokumento kopiją, užpildo Asociacijos nario registracijos kortelę, o Asociacijos valdybai priėmus sprendimą įrašyti asmenį į Asociacijos narių sąrašą - sumoka stojamąjį nario mokestį bei pasirašytinai susipažįsta su Asociacijos įstatais.
3.3. Asociacijos nariu tampama sumokėjus stojamąjį nario mokestį ir Asociacijos valdybai priėmus sprendimą įrašyti asmenį į Asociacijos narių sąrašą.
3.4. Asociacijos narių priėmimo, narystės sustabdymo, nario savanoriško išstojimo (rašytiniu nario prašymu, pateikiamu valdybai) ar nario pašalinimo iš Asociacijos klausimą sprendžia Asociacijos valdyba. Sprendimas priimamas paprasta balsų dauguma (t. y., daugiau posėdyje dalyvaujančių valdybos narių balsų „už“ nei „prieš“) per 30 (trisdešimt) dienų nuo prašymo gavimo valdyboje dienos. Valdybos sprendimas dėl nario pašalinimo iš Asociacijos gali būti apskųstas artimiausiam visuotiniam narių susirinkimui.
3.5. Asociacijos nariai gali bet kada išstoti iš Asociacijos. Išstojimo, narystės sustabdymo ar nario pašalinimo atveju Asociacijos nario sumokėti mokesčiai ar kitos Asociacijos nuosavybėn perduotos lėšos ar turtas jam negrąžinami.
3.6. Asociacijos narys Asociacijos valdybos sprendimu gali būti pašalintas iš Asociacijos narių jei:
3.6.1. narys be pateisinamos priežasties nesumoka metinio nario mokesčio iki einamų metų balandžio 1 d.;
3.6.2. narys nevykdo Asociacijos įstatuose ir (ar) įstatymuose nurodytų pareigų, visuotinio narių susirinkimo ir (ar) valdybos, ir (ar) Asociacijos prezidento sprendimų;
3.6.3. narys užsiima veikla, kuri prieštarauja Asociacijos tikslams, įstatams ir (ar) optometrininko profesinės etikos kodeksui.
3.7. Asociacijos valdyba gali sustabdyti asmens narystę Asociacijoje. Sustabdymo laikotarpiu narys nemoka nario mokesčių.
3.8. Stojamojo nario mokesčio, metinio nario mokesčio dydžius, jų mokėjimo tvarką nustato ir keičia visuotinis narių susirinkimas.
3.9. Asociacijos narius registruoja ir jų profesinius, bei kontaktinius duomenis kaupia Asociacijos valdyba. Kiekvienam Asociacijos nariui yra laisvai prieinamas Asociacijos narių vardinis sąrašas be kontaktinių ir profesinių narių duomenų.
3.10. Asociacijos nariai turi lygias teises, nepriklausomai nuo to, kokio dydžio jie moka stojamąjį ir nario mokestį, ar teikia paramą Asociacijai.
3.11. Asociacijos nario teisės:
3.11.1. dalyvauti Asociacijos visuotiniuose narių susirinkimuose su sprendžiamuoju balsu.
Nepriklausomai nuo mokamo nario mokesčio dydžio, kiekvienas narys susirinkime turi vieną sprendžiamąjį balsą. Narys, kurio narystė Asociacijoje sustabdyta, neturi balso teisės priimant sprendimus visuotiniame narių susirinkime;
3.11.2. susipažinti su Asociacijos veiklos dokumentais ir gauti visą Asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą;
3.11.3. dalyvauti Asociacijos rengiamuose renginiuose, naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis;
3.11.4. rinkti ar būti išrinktais į Asociacijos valdymo organus;
3.11.5. teikti pasiūlymus dėl Asociacijos veiklos;
3.11.6. teikti pasiūlymus Asociacijos valdybai dėl valdybos ir (ar) visuotinių narių susirinkimų darbotvarkės;
3.11.7. teisės aktams ir Asociacijos tikslams neprieštaraujančia Asociacijos nustatyta tvarka naudotis Asociacijos ištekliais;
3.11.8. laisvai nutraukti narystę Asociacijoje, apie tai raštu pranešant Asociacijos valdybai;
3.11.9. naudoti Asociacijos simboliką;
3.11.10. kitas teisės aktuose ir šiuose įstatuose nustatytas teises.
3.12. Asociacijos nario pareigos:
3.12.1. laikytis šių įstatų bei jų pagrindu priimtų Asociacijos organų sprendimų;
3.12.2. vykdyti Asociacijos valdybos, Asociacijos prezidento ir visuotinio narių susirinkimo sprendimus;
3.12.3. aktyviai dalyvauti Asociacijos veikloje, propaguoti jos tikslus ir vykdyti uždavinius;
3.12.4. mokėti nustatytą stojamąjį ir metinį nario mokesčius;
3.12.5. tausoti ir tikslingai naudoti Asociacijos turtą;
3.12.6. laikytis profesinės etikos kodekso nuostatų;
3.12.7. nutraukus narystę nedelsiant grąžinti nario pažymėjimą Asociacijos valdybai;
3.12.8. veikti vadovaujantis sąžiningumo, skaidrumo, teisingumo, atsakingumo ir etikos principais, ypač tais atvejais, kai situacijos nebūna aiškiai reglamentuojamos;
3.12.9. teikti Asociacijai tikslią ir pilną informaciją, būtiną Asociacijos tikslams ir uždaviniams įgyvendinti bei funkcijoms vykdyti.
Pasikeitus Asociacijos nario pavardei, kontaktiniams duomenims (el. paštui, gyvenamosios vietos adresui ar telefono numeriui) per 5 (penkias) kalendorines dienas raštu informuoti apie tai Asociacijos valdybą;
3.12.10. kitas teisės aktuose ir šiuose įstatuose nustatytas pareigas.
4. ASOCIACIJOS ORGANAI
4.1. Asociacijos organai yra:
4.1.1. visuotinis narių susirinkimas;
4.1.2. vienasmenis Asociacijos valdymo organas – Asociacijos prezidentas;
4.1.3. kolegialus Asociacijos valdymo organas – valdyba;
4.1.4. revizorius. Visuotinis narių susirinkimas.
4.2. Visuotinio narių susirinkimo kompetencija:
4.2.1. svarsto Asociacijos prezidento ir valdybos pateiktus siūlymus dėl įstatų keitimo bei keičia Asociacijos įstatus;
4.2.2. renka ir atšaukia valdybos narius, Asociacijos prezidentą ir revizorių;
4.2.3. nustato Asociacijos prezidento atlyginimą;
4.2.4. nustato Asociacijos narių stojamųjų įnašų dydį ir metinių narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką ir periodiškumą; 4.2.5. per 4 (keturis) mėnesius nuo finansinių metų pabaigos išklauso ir tvirtina Asociacijos prezidento parengtą ir revizoriaus patikrintą Asociacijos metinių finansinių ataskaitų rinkinį, Asociacijos prezidento parengtą Asociacijos veiklos ataskaitą, valdybos parengtą valdybos veiklos ataskaitą; 4.2.6. priima sprendimą dėl Asociacijos pertvarkymo ir pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo); 4.2.7. priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų, filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu; 4.2.8. tvirtina Asociacijos filialų ir atstovybių nuostatus; 4.2.9. priima sprendimą dėl Asociacijos buveinės keitimo; 4.2.10. išklauso revizoriaus išvadą dėl Asociacijos vadovo metinės veiklos ataskaitos; 4.2.11. sprendžia ir kitus Asociacijų įstatyme ir įstatuose visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus, jei pagal Asociacijų įstatymą tai nepriskirta kitų Asociacijos organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organo funkcijos. Visuotinio narių susirinkimo sušaukimo ir sprendimų priėmimo tvarka. 4.3. Visuotinį eilinį narių susirinkimą šaukia Asociacijos valdyba kartą per metus ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo kalendorinių metų pabaigos. Apie šaukiamą visuotinį Asociacijos narių susirinkimą, jo šaukimo vietą, laiką ir darbotvarkę likus ne mažiau kaip 15 (penkiolika) kalendorinių dienų iki susirinkimo dienos pranešama VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“ taip pat nariams pranešama jų Asociacijai nurodytu elektroniniu paštu; apie susirinkimą papildomai gali būti paskelbiama Asociacijos interneto svetainėje, jei Asociacija ją turi. Jeigu šių įstatų nustatytais terminais valdyba visuotinio eilinio narių susirinkimo nesušaukia, susirinkimą šaukia Asociacijos prezidentas.
4.4. Neeilinį visuotinį narių susirinkimą turi teisę inicijuoti valdyba, Asociacijos prezidentas, o taip pat iniciatyvinė grupė, sudaryta ne mažiau kaip iš 1/5 Asociacijos narių, raštu pateikdama valdybai paraišką dėl susirinkimo sušaukimo, kurioje turi būti nurodyti susirinkimo sušaukimo iniciatoriai, priežastys ir tikslai, siūloma susirinkimo data, laikas, sprendimų projektai siūlomais klausimais, taip pat pridėti su siūlomais klausimais susiję dokumentų projektai. Jeigu per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo paraiškos gavimo Asociacijos valdyba nesušaukia visuotinio narių susirinkimo, susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turintys asmenys įgyja teisę patys sušaukti susirinkimą laikydamiesi šiuose įstatuose nurodytos tvarkos ir terminų.
4.5. Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkę rengia Asociacijos valdyba arba, kai Įstatų 4.4 punkte nurodytais atvejais susirinkimą šaukia patys susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turintys asmenys – susirinkimą šaukiantys asmenys. Visuotinio narių susirinkimo iniciatorių siūlomus klausimus privaloma įtraukti į susirinkimo darbotvarkę, jeigu šie klausimai atitinka visuotinio narių susirinkimo kompetenciją. Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė gali būti pildoma Asociacijos valdybos, Asociacijos prezidento, taip pat iniciatyvinės grupės, sudarytos ne mažiau kaip iš 1/5 Asociacijos narių. Siūlymas papildyti darbotvarkę pateikiamas raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis, kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais. Jeigu visuotinio narių susirinkimo darbotvarkėje numatyta atšaukti Asociacijos organų narius, į darbotvarkę atitinkamai turi būti įtraukti naujų narių rinkimo į šiuos Asociacijos organus klausimai. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 10 darbo dienų iki visuotinio narių susirinkimo. Jeigu visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė, nurodyta pranešime apie šaukiamą susirinkimą, buvo papildyta, apie jos papildymus Asociacijos nariams turi būti pranešta tokiu pat būdu kaip apie visuotinio narių susirinkimo sušaukimą, ne vėliau kaip likus 5 darbo dienoms iki visuotinio narių susirinkimo. Pakartotiniame visuotiniame narių susirinkime galioja tik neįvykusio visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė.
4.6. Asociacijos narių visuotinis susirinkimas gali priimti sprendimus, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 Asociacijos narių. Visuotinio narių susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už“ negu „prieš“ (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra, jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis), išskyrus sprendimus dėl įstatų pakeitimo, Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos. Šiems sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 dalyvaujančių susirinkime Asociacijos narių balsų
4.7. Jei visuotiniame susirinkime nėra kvorumo, Asociacijos valdyba ne vėliau kaip po mėnesio privalo sušaukti pakartotinį narių susirinkimą, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek pakartotiniame susirinkime dalyvavo Asociacijos narių.
4.8. Visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant aukščiau nurodytų terminų, jei su tuo raštu (pasirašytinai ar išreiškia savo sutikimą el. p.) sutinka ne mažiau kaip 2/3 Asociacijos narių.
4.9. Visuotiniame narių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi Asociacijos nariai. Vienas narys visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą. Asociacijos narys gali atstovauti kitus narius pagal įgaliojimą. Atstovauti galima ne daugiau kaip 2 Asociacijos narius. Kitiems Asociacijos nariams atstovaujantis narys turi tiek balsų, kiek Asociacijos narių jis atstovauja.
4.10. Balsavimas yra atviras. Dėl tų klausimų, dėl kurių ne mažiau kaip 1/2 dalyvaujančių susirinkime pageidauja slapto balsavimo, slaptas balsavimas yra privalomas.
4.11. Visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu, jei jis nebuvo sušauktas įstatų nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipėsi Asociacijos narys ar valdymo organas. Asociacijos prezidentas.
4.12.Asociacijos veiklą organizuoja ir vykdo, vienvaldiškai atstovauja Asociacijai, atsako už Asociacijos tikslų įgyvendinimą Asociacijos prezidentas, kurį renka visuotinis narių susirinkimas. Asociacijos prezidentas pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo dienos, jeigu sprendime dėl jo išrinkimo nenustatyta kitaip. Asociacijos prezidentas veikia savarankiškai, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, teisės aktais, šiais įstatais, visuotinio narių susirinkimo ir valdybos sprendimais. Asociacijos prezidentas tuo pačiu metu gali eiti valdybos nario ir (ar) valdybos pirmininko pareigas.
4.13.Asociacijos prezidento funkcijos:
4.13.1. priimti į darbą ir atleisti darbuotojus, sudaryti su jais darbo sutartis, skirti jiems paskatinimus ir nuobaudas;
4.13.2. rengti ir pateikti visuotiniam narių susirinkimui tvirtinti Asociacijos metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir veiklos ataskaitą;
4.13.3. organizuoti teisės aktuose nustatytos viešos informacijos paskelbimą;
4.13.4. skelbti valdybos posėdžių ir visuotinio narių susirinkimo darbotvarkę, paruošti ir pateikti darbotvarkės klausimų svarstymui reikalingą medžiagą;
4.13.5. organizuoti savanoriškus darbus Vyriausybės nustatyta tvarka;
4.13.6. organizuoti neeilinius visuotinio narių susirinkimus;
4.13.7. vienvaldiškai atstovauti Asociaciją, sudaryti sandorius, pasirašyti kitus Asociacijos dokumentus;
4.13.8. atstovauti Asociacijai valstybės, valdžios ir valdymo institucijose, taip pat bendradarbiaujant su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis;
4.13.9. atidaryti ir uždaryti Asociacijos sąskaitas kredito įstaigose;
4.13.10. imtis reikalingų priemonių Asociacijos turto apsaugai, Asociacijos padarytos žalos išieškojimui iš kaltų asmenų;
4.13.11. siūlyti Asociacijos visuotiniam narių susirinkimui keisti ar papildyti įstatus;
4.13.12. pateikti Asociacijos duomenis, informaciją ir dokumentus Juridinių asmenų registro tvarkytojui;
4.13.13. įgyvendinti visuotinio narių susirinkimo, valdybos sprendimus;
4.13.14. analizuoti valdybos pasiūlymus;
4.13.15. pasirašyti metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir veiklos ataskaitą, Asociacijos finansinius dokumentus;
4.13.16. atlikti kitas teisės aktuose, įstatuose ir pareiginiuose nuostatuose nustatytas iš Asociacijos veiklos kylančias funkcijas;.
4.14. Asociacijos prezidentas turi teisę atsistatydinti pateikdamas rašytinį atsistatydinimo pranešimą Asociacijos valdybai. Asociacijos valdyba privalo ne vėliau kaip per 20 dienų po atsistatydinimo pranešimo gavimo sušaukti visuotinį asociacijos narių susirinkimą, į kurio darbotvarkę būtų įtraukti Asociacijos prezidento atšaukimo ir naujo Asociacijos prezidento rinkimo klausimai. Jeigu Asociacijos narių susirinkimas nepriima sprendimo atšaukti Asociacijos prezidentą, jo įgaliojimai pasibaigia kitą dieną po Asociacijos narių susirinkimo, o šiam neįvykus, – kitą dieną po pakartotinio Asociacijos narių susirinkimo dienos. Asociacijos valdyba.
4.15. Asociacijos valdyba yra kolegialus Asociacijos valdymo organas. Ją sudaro 5 nariai, renkami 3 (trims) metams visuotinio narių susirinkimo sprendimu. Valdybos nariais negali būti kitų asociacijų, kurių veikla ir (ar) tikslai tapatūs ar panašūs į Asociacijos veiklą ir (ar) tikslus valdymo organų nariai.
4.16. Valdybos darbą organizuoja valdybos pirmininkas, kurį iš savo narių renka valdyba. Valdybos primininkas tuo pačiu metu gali būti ir Asociacijos prezidentas.
4.17. Valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nepasibaigus, apie tai raštu įspėjęs Asociacijos valdybą ne vėliau kaip prieš 14 dienų kalendorinių dienų.
4.18. Valdyba veikia vadovaudamasi teisės aktais, šiais įstatais, Asociacijos visuotinio narių susirinkimo sprendimais.
4.19. Valdybos nariais gali būti fiziniai asmenys – Asociacijos nariai. Valdybos nario ir valdybos pirmininko kadencijų skaičius neribojamas.
4.20. Asociacijos valdybos funkcijos:
4.20.1. analizuoti Asociacijos veiklos rezultatus, finansinių išteklių panaudojimą, mokestinių patikrinimų ir auditų, inventorizacijos ir kitų vertybių apskaitos duomenis ir teikia siūlymus šiais klausimais visuotiniam narių susirinkimui ir Asociacijos prezidentui;
4.20.2. svarstyti valdybos narių, Asociacijos narių ir Asociacijos prezidento keliamus klausimus bei teikiamus pasiūlymus;
4.20.3. nustatyti Asociacijos administracijos organizacinę struktūrą ir darbuotojų pareigybes, tvirtina administracijos darbuotojų atlyginimų dydžius;
4.20.4. įgyvendinti visuotinio narių susirinkimo sprendimus;
4.20.5. parengti Asociacijos veiklos programą einamajam laikotarpiui ir artimiausio narių susirinkimo metu su ja supažindinti visuotinį narių susirinkimą;
4.20.6. teikti tvirtinti visuotiniam narių susirinkimui valdybos veiklos ataskaitą;
4.20.7. organizuoti Asociacijos renginius, pasitelkiant Asociacijos narius;
4.20.8. organizuoti visuotinio narių susirinkimo eilinius ir neeilinius susirinkimus;
4.20.9. spręsti narių priėmimo į Asociaciją, narystės Asociacijoje sustabdymo, pašalinimo bei išstojimo iš Asociacijos klausimus;
4.20.10.siūlyti Asociacijos visuotiniam narių susirinkimui keisti ar papildyti įstatus;
4.20.11.priimti sprendimus nekilnojamojo turto pirkimo, perleidimo, nuomos, nuosavybės teisės apribojimo klausimais;
4.20.12.spręsti kitus Asociacijos veikloje kylančius, bei Asociacijos prezidento keliamus klausimus.
4.21.Asociacijos valdyba savo sprendimus priima posėdžiuose. Valdybos posėdžius organizuoja valdybos pirmininkas. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip keturi valdybos nariai. Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma (daugiau „už“ negu „prieš“). Valdybos nariai turi lygias balsų teises. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia valdybos pirmininko balsas. Valdybos posėdžiai protokoluojami.
Asociacijos revizorius.
4.22.Asociacijos revizorius yra Asociacijos finansinės kontrolės organas renkamas 3 (trijų) metų laikotarpiui.
4.23.Asociacijos revizorius negali būti Asociacijos valdybos narys ar Asociacijos prezidentas.
4.24.Revizorius tikrina ir teikia tvirtinti visuotiniam narių susirinkimui Asociacijos metinę finansinę ataskaitą ir kitus buhalterinės - finansinės veiklos dokumentus.
4.25.Revizorius atlieka kitus Asociacijos veiklos patikrinimus visuotinio susirinkimo pavedimu ir jam atsiskaito.
4.26.Asociacijos valdyba ir Asociacijos prezidentas privalo pateikti revizoriui visus jo reikalaujamus Asociacijos dokumentus.
5. ASOCIACIJOS LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO BEI ASOCIACIJOS VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA
5.1. Asociacijos lėšas sudaro:
5.1.1. Asociacijos narių stojamieji, nario mokesčiai ir tiksliniai įnašai;
5.1.2. fizinių ir juridinių asmenų, labdaros organizacijų ir labdaros fondų dovanotos (paaukotos) lėšos ir (ar) turtas;
5.1.3. nevalstybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų dovanotos (paaukotos) lėšos;
5.1.4. kredito įstaigų palūkanos už saugomas Asociacijos lėšas;
5.1.5. fizinių ir juridinių asmenų perduotos lėšos ar turtas;
5.1.6. palikimai, pagal testamentą tenkantys Asociacijai;
5.1.7. asociacijos įsteigtų įmonių pelnas;
5.1.8. tarptautinių visuomeninių organizacijų dovanotos, paaukotos ar tikslinėms programoms perduotos lėšos ir turtas;
5.1.9. pajamos už skolintą, išnuomotą ar perduotą Asociacijai turtą;
5.1.10. pajamos iš leidybinės ir kitos įstatams neprieštaraujančios Asociacijos veiklos;
5.1.11. pajamos iš Asociacijos organizuojamų renginių;
5.1.12. kitos teisėtai gautos lėšos.
5.2. Lėšos ir pajamos naudojamos Asociacijos tikslams įgyvendinti.
5.3. Asociacija lėšas, gautas kaip parama, taip pat kitas negražintinai gautas lėšas ir kita turtą naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė.
5.4. Asociacijai nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, įrenginiai, transporto priemonės, taip pat kitas turtas, kuris gali būti įgytas už Asociacijos priklausančias lėšas, taip pat dovanojimo, paveldėjimo ar kitu teisėtu būdu.
5.5. Pasibaigus Asociacijos veiklai, likęs turtas ir lėšos, patenkinus visų likviduojamos Asociacijos kreditorių reikalavimus, atsiskaičius su asmenimis, dirbusiais pagal darbo sutartis, perduodami kitai ar kitoms asociacijoms, kurių tikslai artimi likviduojamos Asociacijos deklaruojamiems tikslams, o jei tokiu asociacijų nėra – kitoms visuomeninėms arba labdaros organizacijoms bei labdaros ir paramos fondams.
5.6. Asociacijos prezidentas per 2 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos, pateikia Asociacijos revizoriui praėjusių kalendorinių metų finansinės veiklos dokumentus.
5.7. Asociacijos finansinės veiklos patikrinimus, pasibaigus kalendoriniams metams, atlieka Asociacijos revizorius, arba visuotinio narių susirinkimo išrinktas auditorius ar audito įmonė.

6. ASOCIACIJOS PRANEŠIMAI IR SKELBIMAI
6.1. Kai Asociacijos skelbimai ir pranešimai pagal teisės aktų reikalavimus turi būti vieši, jie skelbiami VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai.
6.2. Asociacijos organų sprendimai ir pranešimai, kita reikalinga informacija išsiunčiama Asociacijos nariams elektroniniu paštu su prierašu, kad originalas nebus siunčiamas, išskyrus šiuose įstatuose nurodytus atvejus (išimtis).
6.3. Asociacijos nariams turi būti sudaryta galimybė, jiems raštu pareikalavus, susipažinti su patvirtintais visuotinio narių susirinkimo ir valdybos protokolais. Asociacijos dokumentai, jų kopijos ar kita informacija nariams pateikiama neatlygintinai.

7. FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA
7.1. Sprendimą steigti filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti filialų, atstovybių vadovus priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina visuotinis narių susirinkimas.

8. ASOCIACIJOS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA 8.1. Sprendimą pakeisti Asociacijos įstatus priima visuotinis narių susirinkimas, pasiūlymus dėl įstatų keitimo ar papildymo visuotiniam narių susirinkimui gali siūlyti Asociacijos prezidentas, valdyba ar iniciatyvinė grupė, sudaryta ne mažiau kaip iš 1/5 Asociacijos narių
8.2. Asociacijos įstatų pakeitimus ir papildymus priima ir tvirtina Asociacijos narių visuotinis susirinkimas. Sprendimai dėl Asociacijos įstatų pakeitimo ir papildymo priimami 2/3 dalyvaujančių visuotiniame narių susirinkime narių balsų.
8.3. Visuotiniam narių susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti Asociacijos įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo Asociacijos prezidentas arba kitas visuotinio narių susirinkimo įgaliotas asmuo. Asociacijos veiklos klausimai, neaptarti šiuose įstatuose, spendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Esant šių įstatų prieštaravimams, vadovaujamasi Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatomis.
Šie įstatai patvirtinti visuotiniame narių susirinkime, įvykusiame 2019 m. kovo 3 d. Vilniuje.

Atsisiųsti LOA įstatus

lt_LT